Privacyverklaring

In dit document geven wij u informatie hoe Alphen Marketing omgaat met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming middels onderstaande contactgegevens.
U kunt Daniël Othman bereiken op het volgende nummer: 0172 748 150
U kunt ons ook mailen op het volgende e-mailadres: daniel@alphenmarketing.nl

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze (voormalige en/of potentiële) klanten en/of (voormalige en/of potentiële) leveranciers en samenwerkende partijen. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u onze website bezoekt en/of deelneemt aan onze winacties.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn toestemming van betrokkene (artikel 6 lid 1 onder a AVG) en het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 onder c AVG).

Om onze dienst te kunnen verlenen of ons product te kunnen leveren, verzoeken wij u om bepaalde informatie te delen. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van informatieverzoeken, klachten en/of betalingen en met uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Hierbij verwerken wij persoonsgegevens als dat noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht welke persoonsgegevens wij verwerken:

voor- en achternaam;
telefoonnummer;
adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
e-mailadres;
bankgegevens.
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Alleen daartoe bevoegde medewerkers mogen uw gegevens inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Alphen Marketing geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij verwerkingen en eventuele datalekken bij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Onder bepaalde omstandigheden bewaren wij uw gegevens langer: indien u daarvoor toestemming geeft, indien dit nodig is voor goede dienstverlening, indien dit van groot belang is voor een ander of indien er een wettelijke plicht hiertoe geldt.

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is om gegevens te delen om onze taken uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen, of als we een samenwerkingsovereenkomst hebben. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.

Wat zijn uw rechten?

De rechten waar u aanspraak op kunt maken, staan hieronder samengevat. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u onze contactgegevens. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek

Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens die wij van u hebben. U mag altijd om een afschrift van persoonsgegevens vragen. Wij verstrekken dit afschrift eenmalig kosteloos.

Recht op correctie
Indien u meent dat er bepaalde persoonsgegevens onjuist in onze administratie zijn verwerkt, kunt u om correctie vragen.

Recht op verwijdering
Indien u niet langer wilt dat bepaalde gegevens in onze administratie bewaard worden, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk omdat er een zwaarwegend belang is (van een ander) om de gegevens te bewaren of omdat de wettelijke voorschriften zich tegen verwijdering verzetten.

Recht op intrekken toestemming
Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken of uw toestemming beperken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Brongegevens
Indien wij van derden persoonlijke informatie hebben ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Elektronische communicatie

Website
Wanneer u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Cookies
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies.

We gebruiken functionele cookies om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat data wordt verzameld over het aantal unieke bezoekers, hoe vaak de site wordt gebruikt en welke pagina’s bezoekers bekijken en voor hoelang. De tracking cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat wij weten of u naast onze website ook op andere websites uit ons netwerk bent geweest. Die gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mail en dergelijke. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.

Tot slot gebruiken we Third Party cookies, waaronder Google Analytics-cookies. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Of heeft u klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij beloven uw klacht onze aandacht krijgt en zullen ons best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.